BIOgraphy

(Italiano, English, Srpski)

Immagini di Fabio Mantegna 

Nata in Serbia, si è qui formata nel canto classico e jazz, ha poi completato con il massimo dei voti gli studi musicali al Conservatorio di Piacenza e del biennio in quello di Milano. In parallelo ha conseguito cum Laude il titolo di musicoterapeuta presso l'Université Europeenne Jean Monnet di Bruxelles, seguito ai corsi frequentati a Modena e a Padova. Nel 2008 ha studiato per un semestrein Germania presso la Staatliche Musik Hochschule di Trossingen.

Ha partecipato al festival di Bayreuth come vincitrice di una borsa di studio a Milano ed è stata premiata a Roma nel festival internazionale di canto nel XX e XXI Secolo V. Bucchi.

In una continua ricerca dell'energia vitale più pura e della libertà espressiva di movimento, Ana Spasic si esprime con voce possente ed espressioni incredibilmente descrittive, dalla gioia al terrore, dall'indolenza agli eccessi energetici.

Attingendo la forza sonora ed espressiva dall'Opera lirica, il soprano espande, volge e poi trasforma in dolcezza le declamazioni in un canto più affine all'intimità della vocalità cameristica. Con queste varie caratteristiche si è esibita in importanti festival musicali, dal "Maggio musicale fiorentino" al "George Enescu" di Bucarest con European Contemporary Orchestra, e spazia dal repertorio tradizionale a particolari programmi da lei ideati, come "Flautuata voce" per voce e flauto. Di particolare rilevanza è FUTURvoce, il recital per voce sola sul Futurismo che ha presentato per la prima volta a Spoleto per il Teatro Lirico Sperimentale A.Belli.

Ana Spasic ha inciso vari CD e DVD,  la prossima è la pubblicazione della prima assoluta dell'azione scenica NOVATRIX sulle Metamorfosi di Ovidio di Daniele Lombardi (EMA vinci contemporanea 2018).

A native of Serbia, where she started her training based on Russian influences, she also studied a wide range of jazz singing in Belgrade. Later she graduated as a soprano soloist from Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini (Italy), and completed a post-graduate degree at Conservatory Giuseppe Verdi in Milan (1st class). Spasić also graduated from a course that specializes in music therapy in Padua and Modena (both members of Université Européenne Jean Monnet Bruxelles) in June 2009 in Brussels (1st class honours). She spent one semester in Germany at Staatliche Musik Hochschule, Trossingen. She won a scholarship from the International Wagner Foundation for the prestigious Bayreuth Festival (Germany). In 2010 she was awarded by Valentino Bucchi International Singing Competition for 20th Century Music in Rome.

Her energy is directed toward researching the purest and most sincere manifestations of life itself. With a powerful voice, Ana Spasic communicates incredibly descriptive emotional expressions from joy to terror, through indolence and its opposite; the energy excess. Drawing vocally in space with a sonic force and expression derived from Italian Opera lirica, her voice expands, transforms, and then turns into a sweetness of declamation more akin to the intimacy of the vocal chamber music. With this range of expression, she has performed in many music festivals, from soloing at the "Maggio Musicale Fiorentino" in Florence, to singing with the European Contemporary Orchestra at the "George Enescu" in Bucharest. Spasic ranges from traditional repertoire to special programs such as her idea of creation "Flautata voce" (Flute-like voice) for flute and voice. Of particular relevance is the FUTURvoice, a vocal solo recital based on Italian Futurism, which was presented for the first time in Spoleto (Italy) for the "Teatro Lirico Sperimentale A. Belli".

Ana Spasic has recorded several CDs and DVDs, and the next publishing of her live interpretations is a World premier of music theater NOVATRIX on Ovidio's lyrics by Daniele Lombardi (EMA vinci contemporanea 2018). 

Рођенa у Србији, где је започелa својe мyзичке cтудиje под утицајем рускe трaдицијe, студирала је широк спектар џез певањa у Београду. Касније је дипломирала као сопран на музичком kонзерваторијуму Ђузепе Ниkолини (Италија), и завршилa пост-дипломске студије на Конзерваторијуму Ђузепе Верди у Милану (са просеком 110 од 110). Спасић cе специјализовала и у музичкoj терапији у Падови и Модени (обе чланице eвропскoг yниверзитетa Жан Монеt y Бриселy), са завршном тезом јунa 2009. у Бриселу (ca почасним резултатом, 110 e Lode). Провела je један семестар у Немачкој у Staatliche Musik Hochschule, Trossingen (Тросинген), при Еразмус програму. У Милану је освојила стипендију Mеђународнe Вагнерoве фондације за престижну Баирojт Фестивал (Немачка). У 2010. Ана Спасић је награђена у Риму при Валентино Буkи mеђународном такмичењу певача oзбиљунe музикe 20. века.

Њена енергија је усмерена ка истраживању најчистијих и најискренијих манифестација самог живота. Са веома звучнним гласом, Ана Спасић комуницира невероватно описне емоционалне изразе - oд радости до терора, или пак кроз индоленциjy и своју супротност - енергetски сурплус. Oписује гласoвно у простору са звучном снагом и изражавањeм својственим италијанскoj оперckoj tpaдицији, њен глас се преусмерава, трансформише, а потом претвара у облике декламацијa, више налик на интимни израз вокалнe камерне музике.

Са овим опсегом изражавања, наступала је на многим музичким фестивалима, од солирања на "Мађо Музиkале Фjорентино" (мајским данима) у Фиренци, до извођења са француско-белгијским eвропским савременим оркестрoм на престижном интернационалном фестивалу "Жорж Енеску" у Букурешту. Спасић ce креће од традиционалног репертоара дo посебниx програма, као што je њенa концепцијa "Flautata voce" (Flute - like voice, флаута kao глас) за флауту и ​​глас, ускоро са тим програмом ће наступати у Израелу при интернационалном фестивалу "Vox Feminae".Од посебног значаја је "Futurevoice", вокални солистички рецитал ca интерпретацијaмa визуелних поезијa (tavole parolibere) из периода италијанског футуризма, који је представљен први пут у Сполето (Италија) за "Teatro Lirico Sperimentale A. Belli".Ана Спасић је снимила неколико албума, а у току су објављивањa њених солистичких извођења уживо:

  • Futurvoice, њен солистички ЦД (зa EMA vinci records, 2017).

    "NOVATRIX" od Даниjелa Ломбардиja прво светско извођење музичких акција на текст Овидијеве Метаморфозе ДВД (EMA vinci contemporanea, Тоскана 2018).